מאמרי ידע

דמי ביטוח על החזר הוצאות אש"ל

Close up view of the homeowner insurance policy

על פי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 [להלן – "התקנות"], העוסקות בחבות בדמי ביטוח, בעד העובד השכיר, לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס, על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן – "הפקודה"], למעט הכנסות נכים. המוסד לביטוח לאומי [להלן – "המל"ל"] מתכוון בהקשר זה גם להוצאות האש"ל בארץ ובחוץ לארץ, ומבחין בין שני סוגי האש"ל הקיימים: אש"ל "עם קבלות", ואש"ל שאין בגינו קבלות.

הכנסה לעניין דמי ביטוח

סעיף 344(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 [להלן – "חוק הביטוח הלאומי"], קובע כדלקמן:
"344. (א)יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל-1 בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;…"

 

המקורות, המנויים בסעיף 2(2) לפקודה, הם כדלקמן

"2. (2)(א) השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב… שהועמד לרשותו של העובד; והכל – בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף; בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו;"
על פי סעיף 344(א) לחוק הביטוח הלאומי, כהכנסתו החודשית של עובד יראו את הכנסתו בעד החודש שקדם ל-1 בחודש, שבו חל מועד התשלום, מן המקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה.

 

הפרדה בין אש"ל בלי קבלות ואש"ל עם קבלות

אש"ל עם קבלות- יבוצע החזר  הוצאות אש"ל במלואן לעובד. החזר התשלומים המותר בניכוי למעסיק, אינם בגדר הכנסה ולכן הם אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח.
אש"ל בלי קבלות- עד הסכום שנקבע כמותר בניכוי לצורכי מס. כל מה שמעבר חייב בדמי ביטוח והסיבה היא שאין לדעת האם שאר ההוצאות הם עבור העסק ולא עבור שימוש פרטי.

toc

תגובות

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×